ارزش های سازمان

 

– یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر

– مسئولیت‌پذیری

– نتیجه‌گرایی

– دانش‌محوری

– کمک به حفظ محیط زیست

–  هم‌افزایی و تعامل سازمانی

– نظم و انضباط و آراستگی