این شرکت، به منظور افزایش میزان رضایت مشتریان، بهبود مستمر در ارائه خدمات و افزایش بهره وری، نسبت به طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت مستندی مبتنی بر استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO اقدام نموده و جهت تداوم تناسب آن با اهداف شرکت، در جلسات بازنگری مدیریت بصورت مستمر مورد بررسی و  بازنگری قرار می گیرد.
هدف اصلی و سیاست کیفی شرکت، اصل قرار دادن نیازمندیهای حال و آینده مشتریان جهت فراهم نمودن رضایت و اعتماد آنان در عرضه کلیه خدمات و فعالیت های شرکت می باشد و در این راستا خود را متعهد به اجرای موارد زیر می داند:

۱- افزایش میزان رضایتمندی مشتریان در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، پژوهشی و اطلاع رسانی

۲- افزایش میزان رضایتمندی مشتریان در ارائه خدمات بازرسی از طریق کـاهش PPM سـازندگان و نیل به کاهش ضایعات

۳- ارتقاء سطح آگاهی، دانش و مهارت کارکنان در سطوح مختلف به عنوان مهمترین عامل در افزایش کیفیت خدمات در کشور

۴- بهبود مستمر کلیه فرایندهای سازمان با مشارکت تمامی کارکنان